đăng bởi Lương Bá Hợp | đăng vào 9:03 Sáng ngày 31-12-2016 | 0 bình luận | 174 lượt xem

Các widget cơ bản. Ví dụ 1: Tạo ứng dụng gồm 1 TextView và 1 Button. Khi bấm nút thì TextView hiện chữ hoa đồng

Chi tiết

đăng bởi Lương Bá Hợp | đăng vào 11:13 Chiều ngày 21-12-2016 | 0 bình luận | 259 lượt xem

Lập trình socket, TCP, UDP, Stream… Xây dựng ứng dụng client server theo giao thức TCP Chương trình server namespace SimpleTcpSrv { class Program {

Chi tiết

đăng bởi Lương Bá Hợp | đăng vào 11:08 Chiều ngày | 0 bình luận | 175 lượt xem

Các thành phần của ứng dụng Android Thực hiện chương trình tính tổng hai số. Tạo giao diện gồm hai edit text, 1 button và

Chi tiết

đăng bởi Lương Bá Hợp | đăng vào 11:05 Chiều ngày | 0 bình luận | 174 lượt xem

Giới thiệu Android Ứng dụng đầu tiên: Hello world Tao Project, chọn Basic Activity. Tại cửa sổ chọn tab activity_main.xml, đây là file chứa giao

Chi tiết

đăng bởi Lương Bá Hợp | đăng vào 10:50 Chiều ngày | 0 bình luận | 211 lượt xem

Giới thiệu tổng quan về ứng dụng mạng. Lấy thông tin địa chỉ IP bằng chương trìnhLap trinh mang chuong 1    

Chi tiết