Ví dụ 1. Tạo ListView, mảng dữ liệu để ở res/values/strings.xml file strings.xml

Tạo giao diện Layout xml

Code java

Ví dụ

Chi tiết