Ví dụ 1. Tạo ListView, mảng dữ liệu để ở res/values/strings.xml file strings.xml <resources> <string name=”app_name”>Listview1</string> <string-array name=”tut_android”> <item>Bài 1: Hello World</item> <item>Bài 2: TextView,

Chi tiết