đăng bởi Lương Bá Hợp | đăng vào 9:08 Chiều ngày 22-02-2017 | 0 bình luận | 188 lượt xem

Asynchronous socket Slide Lap trinh mang chuong 4

Chi tiết

đăng bởi Lương Bá Hợp | đăng vào 8:31 Sáng ngày 13-02-2017 | 0 bình luận | 189 lượt xem

Socket không đồng bộ SlideLap trinh mang chuong 4

Chi tiết

đăng bởi Lương Bá Hợp | đăng vào 8:27 Chiều ngày 07-02-2017 | 0 bình luận | 185 lượt xem

Slide chương 3:Lap trinh mang chuong 3 Code Chương trình Client sử dụng lớp TcpClient (test với TcpServer socket) using System; using System.Collections.Generic; using System.Linq;

Chi tiết