đăng bởi Lương Bá Hợp | đăng vào 21:08 ngày 22/02/2017 | 0 bình luận | 3656 lượt xem

Asynchronous socket Slide Lap trinh mang chuong 4 Bài viết liên quan: Lập trình mạng – Chương 4: Socket không đồng bộ Socket không đồng

Chi tiết

đăng bởi Lương Bá Hợp | đăng vào 08:31 ngày 13/02/2017 | 0 bình luận | 3551 lượt xem

Socket không đồng bộ SlideLap trinh mang chuong 4 Bài viết liên quan: IP quảng bá Slide IP quảng bá Lap trinh mang chuong 5…

Chi tiết

đăng bởi Lương Bá Hợp | đăng vào 20:27 ngày 07/02/2017 | 0 bình luận | 3477 lượt xem

Slide chương 3:Lap trinh mang chuong 3 Code Chương trình Client sử dụng lớp TcpClient (test với TcpServer socket) using System; using System.Collections.Generic; using System.Linq;

Chi tiết

Fanpage Facebook
Danh mục
Lưu trữ
Bài giảng mới

Call Now