php

ANDROID

đăng bởi Lương Bá Hợp | đăng vào 08:33 ngày 23/03/2017 | 0 bình luận | 3971 lượt xem

Slide SQLite Ví dụ Tạo lớp DatabaseHelper public class DatabaseHelper extends SQLiteOpenHelper { public static final String DATABASE_NAME = “Student.db”; public static final String TABLE_NAME

Chi tiết

đăng bởi Lương Bá Hợp | đăng vào 08:31 ngày | 2 bình luận | 3903 lượt xem

Slide Service Ví dụ tạo app nghe nhạc Tao lớp java PlaySongService public class PlaySongService extends Service{ private MediaPlayer mediaPlayer; public PlaySongService() { } @Override

Chi tiết

đăng bởi Lương Bá Hợp | đăng vào 22:30 ngày 11/03/2017 | 0 bình luận | 3753 lượt xem

Slide Activity-IntentActivities Slide BroadcastReceiverBroadcast receiver 0.0 00

Chi tiết

Fanpage Facebook
Danh mục
Lưu trữ
Bài giảng mới

Call Now