php

ANDROID

đăng bởi Lương Bá Hợp | đăng vào 8:33 Sáng ngày 23-03-2017 | 0 bình luận | 223 lượt xem

Slide SQLite Ví dụ Tạo lớp DatabaseHelper

MainActivity.java

aa

Chi tiết

đăng bởi Lương Bá Hợp | đăng vào 8:31 Sáng ngày | 2 bình luận | 248 lượt xem

Slide Service Ví dụ tạo app nghe nhạc Tao lớp java PlaySongService

2. MainActivity.Java

Layout

Manifest

Chi tiết

đăng bởi Lương Bá Hợp | đăng vào 10:30 Chiều ngày 11-03-2017 | 0 bình luận | 172 lượt xem

Slide Activity-IntentActivities Slide BroadcastReceiverBroadcast receiver

Chi tiết