php

AWS

Hi all, Mình tạo chuyên mục này với mục đích ghi lại hành trình lên mây của mình. Gần như tất cả các bài viết của mình ở đây sẽ là mình đi nhặt nhạnh copy ở các nơi mình research được. Nói chung đây là nơi để mình note lại những gì mình đã đọc. Welcome to AWS :)

đăng bởi Lương Bá Hợp | đăng vào 17:41 ngày 20/10/2017 | 0 bình luận | 3557 lượt xem

Mình sẽ liên tục cập nhật các nhóm, hội, cộng đồng anh em làm việc với AWS ở đây, để mọi người dễ dàng tìm

" data-link="https://twitter.com/intent/tweet?text=C%E1%BB%99ng+%C4%91%E1%BB%93ng+AWS+Vi%E1%BB%87t+Nam&url=http%3A%2F%2Fteachyourself.vn%2Fcong-dong-aws-viet-nam.html&via=">">Tweet
0 Shares

Chi tiết

đăng bởi Lương Bá Hợp | đăng vào 15:12 ngày | 0 bình luận | 4216 lượt xem

Giới Thiệu Làm sao để xây dựng một hệ thống 11 triệu người dùng truy cập trong ngày. Joel Williams, Kiến Trúc Sư Hệ Thống

" data-link="https://twitter.com/intent/tweet?text=Thi%E1%BA%BFt+k%E1%BA%BF+ki%E1%BA%BFn+tr%C3%BAc+h%E1%BB%87+th%E1%BB%91ng+11+tri%E1%BB%87u+ng%C6%B0%E1%BB%9Di+d%C3%B9ng+tr%C3%AAn+Amazon+AWS&url=http%3A%2F%2Fteachyourself.vn%2Fthiet-ke-kien-truc-thong-11-trieu-nguoi-dung-tren-amazon-aws.html&via=">">Tweet
31 Shares

Chi tiết

Fanpage Facebook
Danh mục
Lưu trữ
Bài giảng mới
Hợp, here's your chat code Thanks for adding Website trong tầm tay on tawk.to.This email contains the magic chatbox code you were waiting for. Look below!Start chatting with my visitorsOnce the code is active on your website, you will be able to chat with visitors.

Call Now