php

Lập trình mạng

đăng bởi Lương Bá Hợp | đăng vào 8:22 Chiều ngày 05-03-2017 | 0 bình luận | 215 lượt xem

Slide HTTP Lap trinh mang chuong 6

Chi tiết

đăng bởi Lương Bá Hợp | đăng vào 8:18 Chiều ngày | 0 bình luận | 176 lượt xem

Slide IP quảng bá Lap trinh mang chuong 5

Chi tiết

đăng bởi Lương Bá Hợp | đăng vào 9:08 Chiều ngày 22-02-2017 | 0 bình luận | 188 lượt xem

Asynchronous socket Slide Lap trinh mang chuong 4

Chi tiết

đăng bởi Lương Bá Hợp | đăng vào 8:31 Sáng ngày 13-02-2017 | 0 bình luận | 189 lượt xem

Socket không đồng bộ SlideLap trinh mang chuong 4

Chi tiết

đăng bởi Lương Bá Hợp | đăng vào 8:27 Chiều ngày 07-02-2017 | 0 bình luận | 185 lượt xem

Slide chương 3:Lap trinh mang chuong 3 Code Chương trình Client sử dụng lớp TcpClient (test với TcpServer socket) using System; using System.Collections.Generic; using System.Linq;

Chi tiết

đăng bởi Lương Bá Hợp | đăng vào 11:13 Chiều ngày 21-12-2016 | 0 bình luận | 259 lượt xem

Lập trình socket, TCP, UDP, Stream… Xây dựng ứng dụng client server theo giao thức TCP Chương trình server namespace SimpleTcpSrv { class Program {

Chi tiết

đăng bởi Lương Bá Hợp | đăng vào 10:50 Chiều ngày | 0 bình luận | 211 lượt xem

Giới thiệu tổng quan về ứng dụng mạng. Lấy thông tin địa chỉ IP bằng chương trìnhLap trinh mang chuong 1    

Chi tiết