php

Lập trình Android

đăng bởi Lương Bá Hợp | đăng vào 23:09 ngày 06/01/2017 | 0 bình luận | 3345 lượt xem

Ví dụ 1. Tạo ListView, mảng dữ liệu để ở res/values/strings.xml file strings.xml <resources> <string name=”app_name”>Listview1</string> <string-array name=”tut_android”> <item>Bài 1: Hello World</item> <item>Bài 2: TextView,

Chi tiết

đăng bởi Lương Bá Hợp | đăng vào 09:03 ngày 31/12/2016 | 0 bình luận | 3411 lượt xem

Các widget cơ bản. Ví dụ 1: Tạo ứng dụng gồm 1 TextView và 1 Button. Khi bấm nút thì TextView hiện chữ hoa đồng

Chi tiết

đăng bởi Lương Bá Hợp | đăng vào 23:08 ngày 21/12/2016 | 0 bình luận | 3468 lượt xem

Các thành phần của ứng dụng Android Thực hiện chương trình tính tổng hai số. Tạo giao diện gồm hai edit text, 1 button và

Chi tiết

đăng bởi Lương Bá Hợp | đăng vào 23:05 ngày | 0 bình luận | 3411 lượt xem

Giới thiệu Android Ứng dụng đầu tiên: Hello world Tao Project, chọn Basic Activity. Tại cửa sổ chọn tab activity_main.xml, đây là file chứa giao

Chi tiết

Fanpage Facebook
Danh mục
Lưu trữ
Bài giảng mới
Hợp, here's your chat code Thanks for adding Website trong tầm tay on tawk.to.This email contains the magic chatbox code you were waiting for. Look below!Start chatting with my visitorsOnce the code is active on your website, you will be able to chat with visitors.

Call Now