php

Lập trình Android

đăng bởi Lương Bá Hợp | đăng vào 23:09 ngày 06/01/2017 | 0 bình luận | 3789 lượt xem

Ví dụ 1. Tạo ListView, mảng dữ liệu để ở res/values/strings.xml file strings.xml <resources> <string name=”app_name”>Listview1</string> <string-array name=”tut_android”> <item>Bài 1: Hello World</item> <item>Bài 2: TextView,

Chi tiết

đăng bởi Lương Bá Hợp | đăng vào 09:03 ngày 31/12/2016 | 0 bình luận | 3832 lượt xem

Các widget cơ bản. Ví dụ 1: Tạo ứng dụng gồm 1 TextView và 1 Button. Khi bấm nút thì TextView hiện chữ hoa đồng

Chi tiết

đăng bởi Lương Bá Hợp | đăng vào 23:08 ngày 21/12/2016 | 0 bình luận | 3922 lượt xem

Các thành phần của ứng dụng Android Thực hiện chương trình tính tổng hai số. Tạo giao diện gồm hai edit text, 1 button và

Chi tiết

đăng bởi Lương Bá Hợp | đăng vào 23:05 ngày | 0 bình luận | 3870 lượt xem

Giới thiệu Android Ứng dụng đầu tiên: Hello world Tao Project, chọn Basic Activity. Tại cửa sổ chọn tab activity_main.xml, đây là file chứa giao

Chi tiết

Fanpage Facebook
Danh mục
Lưu trữ
Bài giảng mới

Call Now