Hàm xử lý array trong JavaScript - Lập trình website thật dễ

Hàm xử lý array trong JavaScript

MethodDescription
concat()Gộp 2 hay nhiều mảng thành một mảng

var hege = ["Cecilie", "Lone"];
var stale = ["Emil", "Tobias", "Linus"];
var children = hege.concat(stale);

copyWithin()Copies array elements within the array, to and from specified positions
entries()Returns a key/value pair Array Iteration Object
every()Checks if every element in an array pass a test
fill()Fill the elements in an array with a static value
filter()Creates a new array with every element in an array that pass a test
find()Returns the value of the first element in an array that pass a test
findIndex()Returns the index of the first element in an array that pass a test
forEach()Calls a function for each array element
from()Creates an array from an object
includes()Check if an array contains the specified element
indexOf()Search the array for an element and returns its position
isArray()Checks whether an object is an array
join()Joins all elements of an array into a string
keys()Returns a Array Iteration Object, containing the keys of the original array
lastIndexOf()Search the array for an element, starting at the end, and returns its position
map()Creates a new array with the result of calling a function for each array element
pop()Removes the last element of an array, and returns that element
push()Adds new elements to the end of an array, and returns the new length
reduce()Reduce the values of an array to a single value (going left-to-right)
reduceRight()Reduce the values of an array to a single value (going right-to-left)
reverse()Reverses the order of the elements in an array
shift()Removes the first element of an array, and returns that element
slice()Selects a part of an array, and returns the new array
some()Checks if any of the elements in an array pass a test
sort()Sorts the elements of an array
splice()Adds/Removes elements from an array
toString()Converts an array to a string, and returns the result
unshift()Adds new elements to the beginning of an array, and returns the new length
valueOf()Returns the primitive value of an array

 

Code demo: https://github.com/luongbahop/javascript/blob/master/Basic/02_array.html

Các thuộc tính của Array

Dưới đây là các thuộc tính của đối tượng Array và miêu tả của chúng.

Thuộc tínhMiêu tả
constructorTrả về một tham chiếu tới hàm array mà tạo đối tượng đó.
indexThuộc tính biểu diễn chỉ mục dựa trên zero của sự so khớp trong chuỗi.
inputThuộc tính này chỉ có mặt trong các mảng được tạo bởi các so khớp Regular Expression.
lengthPhản ánh số phần tử trong một mảng.
prototypeThuộc tính prototype cho phép bạn thêm các thuộc tính và phương thức tới một đối tượng.

 

Phương thứcMiêu tả
concat()Trả về một mảng mới bao gồm mảng này kết hợp với các mảng khác và/hoặc giá trị khác.
every()Trả về true nếu mỗi phần tử trong mảng này thỏa mãn hàm kiểm tra đã cho.
filter()Tạo một mảng mới với tất cả các phần tử của mảng này, mà hàm lọc đã cho trả về true.
forEach()Gọi một hàm cho mỗi phần tử trong mảng.
indexOf()Trả về chỉ mục đầu tiên (thấp nhất) của một phần tử trong mảng tương đương với giá trị đã cho, hoặc -1 nếu không được tìm thấy.
join()Kết hợp tất cả phần tử trong một mảng vào trong một chuỗi.
lastIndexOf()Trả về chỉ mục cuối cùng (lớn nhất) của một phần tử trong mảng tương đương với giá trị đã cho, hoặc -1 nếu không được tìm thấy.
map()Tạo một mảng mới với các kết quả của việc gọi một hàm đã cho trên mỗi phần tử của mảng này.
pop()Gỡ bỏ phần tử cuối cùng từ một mảng và trả về phần tử đó.
push()Thêm một hoặc nhiều phần tử tới phần cuối của một mảng và trả về độ dài mới của mảng.
reduce()Áp dụng một hàm đồng thời với hai giá trị của mảng (từ trái qua phải) khi để giảm nó tới một giá trị đơn.
reduceRight()Áp dụng một hàm đồng thời với hai giá trị của mảng (từ phải qua trái) khi để giảm nó tới một giá trị đơn.
reverse()Đảo ngược thứ tự của các phần tử của một mảng – Đầu tiên trở thành cuối cùng và cuối cùng trở thành đầu tiên.
shift()Gỡ bỏ phần tử đầu tiên từ một mảng và trả về phần tử đó.
slice()Extract – trích một khu vực của một mảng và trả về một mảng mới.
some()Trả về true nếu có ít nhất một phần tử trong mảng này thỏa mãn hàm kiểm tra đã cho.
toSource()Biểu diễn code nguồn của một đối tượng.
sort()Sắp xếp các phần tử của một mảng.
splice()Thêm và/hoặc gỡ bỏ các phần tử từ một mảng.
toString()Trả về một chuỗi biểu diễn mảng đó và các phần tử của nó.
unshift()Thêm một hoặc nhiều phần tử tới phần đầu của một mảng và trả về độ dài mới của mảng.
Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.
Chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm liên quan đến lập trình và thiết kế website là niềm vui của mình. Nếu có câu hỏi hay thắc mắc làm thế nào để làm website bán hàng, giới thiệu công ty thì liên hệ mình nhé. SĐT 01632 434 165, Mình sẽ hỗ trợ hết sức có thể. Thân Ái và Quyết Thắng

Ý kiến của bạn

Fanpage Facebook
Danh mục
Lưu trữ
Bài giảng mới

Call Now