Lập trình Android - Chương 2: Ứng dụng Android - Lập trình website thật dễ

Lập trình Android – Chương 2: Ứng dụng Android

Các thành phần của ứng dụng Android

Thực hiện chương trình tính tổng hai số. Tạo giao diện gồm hai edit text, 1 button và 1 textview như hình dưới đây

Cách đặt tên cũng tương tự như bài trước. Double click vào từng đối tượng, chọn text và id, ở bài này 2 edit text đặt là editTextSo1 và editTextSo2. Button đặt là buttonTong, Textview chứa kết quả đặt là textViewkq.

Thực hiện viết code

public class MainActivity extends AppCompatActivity {
  // Khai bao bien
  EditText edtSo1,edtSo2;
  Button btnTong;
  TextView txtvKq;
  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);
    // Anh xa
    edtSo1 = (EditText)findViewById(R.id.editTextSo1);
    edtSo2 = (EditText)findViewById(R.id.editTextSo2);
    btnTong = (Button)findViewById(R.id.buttonTong);
    txtvKq = (TextView)findViewById(R.id.textViewkq);
    // Viet su kien onclick cho nut Button
    btnTong.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View v) {
        // Lay so nhap vao edittext (dang string)
        String s1 = edtSo1.getText().toString();
        String s2 = edtSo2.getText().toString();
        // Bien doi thanh dang so nguyen
        int a1 = Integer.parseInt(s1);
        int a2 = Integer.parseInt(s2);
        int a = a1 + a2;
        // Dua ket qua ra TextView
        txtvKq.setText(String.valueOf(a));
      }
    });
  }
}

 

 

Chuong 2 ung dung android

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.
Chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm liên quan đến lập trình và thiết kế website là niềm vui của mình. Nếu có câu hỏi hay thắc mắc làm thế nào để làm website bán hàng, giới thiệu công ty thì liên hệ mình nhé. SĐT 01632 434 165, Mình sẽ hỗ trợ hết sức có thể. Thân Ái và Quyết Thắng

Ý kiến của bạn

Fanpage Facebook
Danh mục
Lưu trữ
Bài giảng mới

Call Now