Loại bỏ tiếng việt có dấu với PHP - Lập trình website thật dễ

Loại bỏ tiếng việt có dấu với PHP

Xin chào các bạn  ! mình là Hợp  , Hôm nay mình chia sẻ với các bạn cách để loại bỏ tiếng việt có dấu với  PHP  .

Khi bạn cần tìm kiếm không dấu hoặc tạo các URL thân thiện cho website thì việc loại bỏ dấu cho Tiếng Việt khá quan trọng. Bài viết sẽ hướng dẫn các bạn cách thực hiện việc này với ngôn ngữ PHP.

preg_replace: tìm và thay thế các âm tiếng Việt từ có dấu thành không dấu.

trim : loại bỏ khoảng trắng ở đầu và cuối chuỗi

str_replace : thay thế khoảng trắng bởi dấu gạch ngang

str_tolower : chuyển in hoa thành in thường

//PT loại bỏ ký hiệu đặc biệt
 public function makeTitle($strTitle)
 {
 $strTitle=strtolower($strTitle);
 //Code loại bỏ ký hiệu đặc biệt
 $strTitle=trim($strTitle);//Loại bỏ các dấu cách(khoảng trắng) ở đầu và cuối 1 chuỗi
 $strTitle=str_replace(' ','-',$strTitle);
 $strTitle=preg_replace("/(ò|ó|ọ|ỏ|õ|ơ|ờ|ớ|ợ|ở|ỡ|ô|ồ|ố|ộ|ổ|ỗ)/",'o',$strTitle);
 $strTitle=preg_replace("/(Ò|Ó|Ọ|Ỏ|Õ|Ơ|Ờ|Ớ|Ợ|Ở|Ỡ|Ô|Ố|Ổ|Ộ|Ồ|Ỗ)/",'o',$strTitle);
 $strTitle=preg_replace("/(à|á|ạ|ả|ã|ă|ằ|ắ|ặ|ẳ|ẵ|â|ầ|ấ|ậ|ẩ|ẫ)/",'a',$strTitle);
 $strTitle=preg_replace("/(À|Á|Ạ|Ả|Ã|Ă|Ằ|Ắ|Ặ|Ẳ|Ẵ|Â|Ấ|Ầ|Ậ|Ẩ|Ẫ)/",'a',$strTitle);
 $strTitle=preg_replace("/(ề|ế|ệ|ể|ê|ễ|é|è|ẻ|ẽ|ẹ)/",'e',$strTitle);
 $strTitle=preg_replace("/(Ể|Ế|Ệ|Ể|Ê|Ễ|É|È|Ẻ|Ẽ|Ẹ)/",'e',$strTitle);
 $strTitle=preg_replace("/(ừ|ứ|ự|ử|ư|ữ|ù|ú|ụ|ủ|ũ)/",'u',$strTitle);
 $strTitle=preg_replace("/(Ừ|Ứ|Ự|Ử|Ư|Ữ|Ù|Ú|Ụ|Ủ|Ũ)/",'u',$strTitle);
 $strTitle=preg_replace("/(ì|í|ị|ỉ|ĩ)/",'i',$strTitle);
 $strTitle=preg_replace("/(Ì|Í|Ị|Ỉ|Ĩ)/",'i',$strTitle);
 $strTitle=preg_replace("/(ỳ|ý|ỵ|ỷ|ỹ)/",'y',$strTitle);
 $strTitle=preg_replace("/(Ỳ|Ý|Ỵ|Ỷ|Ỹ)/",'y',$strTitle);
 $strTitle=str_replace('đ','d',$strTitle);
 $strTitle=str_replace('Đ','d',$strTitle);
 $strTitle=preg_replace("/[^-a-zA-Z0-9]/",'',$strTitle);
 return $strTitle;
 }

 

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.
Chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm liên quan đến lập trình và thiết kế website là niềm vui của mình. Nếu có câu hỏi hay thắc mắc làm thế nào để làm website bán hàng, giới thiệu công ty thì liên hệ mình nhé. SĐT 01632 434 165, Mình sẽ hỗ trợ hết sức có thể. Thân Ái và Quyết Thắng

Ý kiến của bạn

Fanpage Facebook
Danh mục
Lưu trữ
Bài giảng mới

Call Now