Service trong Android - Lập trình website thật dễ

Service trong Android

Slide Service

Ví dụ tạo app nghe nhạc

 1. Tao lớp java PlaySongService
public class PlaySongService extends Service{
  private MediaPlayer mediaPlayer;

  public PlaySongService() {
  }
  @Override
  public IBinder onBind(Intent intent) {
    return null;
  }
  @Override
  public void onCreate(){
    super.onCreate();
    // Tạo đối tượng MediaPlayer, chơi file nhạc của bạn.
    mediaPlayer = MediaPlayer.create(getApplicationContext(), R.raw.test);
  }

  @Override
  public int onStartCommand(Intent intent, int flags, int startId){
    // Chơi nhạc.
    mediaPlayer.start();

    return START_STICKY;
  }

  // Hủy bỏ dịch vụ.
  @Override
  public void onDestroy() {
    // Giải phóng nguồn dữ nguồn phát nhạc.
    mediaPlayer.release();
    super.onDestroy();
  }
}

2. MainActivity.Java

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

  Button btnStart;
  Button btnStop;
  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);
    btnStart = (Button)findViewById(R.id.button);
    btnStop = (Button)findViewById(R.id.button2);
    btnStop.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View v) {
        // Tạo ra một đối tượng Intent.
        Intent myIntent = new Intent(MainActivity.this, PlaySongService.class);
        MainActivity.this.stopService(myIntent);
      }
    });
    btnStart.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View v) {

        // Tạo ra một đối tượng Intent cho một dịch vụ (PlaySongService).
        Intent myIntent = new Intent(MainActivity.this, PlaySongService.class);
        // Gọi phương thức startService (Truyền vào đối tượng Intent)
        MainActivity.this.startService(myIntent);
      }
    });
  }
}
 1. Layout
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  android:paddingBottom="@dimen/activity_vertical_margin"
  android:paddingLeft="@dimen/activity_horizontal_margin"
  android:paddingRight="@dimen/activity_horizontal_margin"
  android:paddingTop="@dimen/activity_vertical_margin"
  tools:context="com.example.kenzo.service2.MainActivity">

  <TextView
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Hello World!"
    android:id="@+id/textView" />

  <Button
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="New Button"
    android:id="@+id/button"
    android:layout_below="@+id/textView"
    android:layout_centerHorizontal="true"
    android:layout_marginTop="60dp" />

  <Button
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="New Button"
    android:id="@+id/button2"
    android:layout_below="@+id/button"
    android:layout_centerHorizontal="true"
    android:layout_marginTop="42dp" />
</RelativeLayout>

Manifest

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  package="com.example.kenzo.service2">

  <application
    android:allowBackup="true"
    android:icon="@mipmap/ic_launcher"
    android:label="@string/app_name"
    android:supportsRtl="true"
    android:theme="@style/AppTheme">
    <activity android:name=".MainActivity">
      <intent-filter>
        <action android:name="android.intent.action.MAIN" />

        <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
      </intent-filter>
    </activity>
    <service android:name=".PlaySongService"/>
  </application>

</manifest>
Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.
Chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm liên quan đến lập trình và thiết kế website là niềm vui của mình. Nếu có câu hỏi hay thắc mắc làm thế nào để làm website bán hàng, giới thiệu công ty thì liên hệ mình nhé. SĐT 01632 434 165, Mình sẽ hỗ trợ hết sức có thể. Thân Ái và Quyết Thắng

Ý kiến của bạn

Fanpage Facebook
Danh mục
Lưu trữ
Bài giảng mới

Call Now