SQLite trong android - Lập trình website thật dễ

SQLite trong android

Slide SQLite

Ví dụ

Tạo lớp DatabaseHelper

public class DatabaseHelper extends SQLiteOpenHelper {
  public static final String DATABASE_NAME = "Student.db";
  public static final String TABLE_NAME = "student_table";
  public static final String COL_1 = "ID";
  public static final String COL_2 = "NAME";
  public static final String COL_3 = "SURNAME";
  public static final String COL_4 = "MARKS";

  public DatabaseHelper(Context context) {
    super(context, DATABASE_NAME, null, 1);
  }

  @Override
  public void onCreate(SQLiteDatabase db) {
    db.execSQL("create table " + TABLE_NAME +" (ID INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,NAME TEXT,SURNAME TEXT,MARKS INTEGER)");
  }

  @Override
  public void onUpgrade(SQLiteDatabase db, int oldVersion, int newVersion) {
    db.execSQL("DROP TABLE IF EXISTS "+TABLE_NAME);
    onCreate(db);
  }

  public boolean insertData(String name,String surname,String marks) {
    SQLiteDatabase db = this.getWritableDatabase();
    ContentValues contentValues = new ContentValues();
    contentValues.put(COL_2,name);
    contentValues.put(COL_3,surname);
    contentValues.put(COL_4,marks);
    long result = db.insert(TABLE_NAME,null ,contentValues);
    if(result == -1)
      return false;
    else
      return true;
  }

  public Cursor getAllData() {
    SQLiteDatabase db = this.getWritableDatabase();
    Cursor res = db.rawQuery("select * from "+TABLE_NAME,null);
    return res;
  }

  public boolean updateData(String id,String name,String surname,String marks) {
    SQLiteDatabase db = this.getWritableDatabase();
    ContentValues contentValues = new ContentValues();
    contentValues.put(COL_1,id);
    contentValues.put(COL_2,name);
    contentValues.put(COL_3,surname);
    contentValues.put(COL_4,marks);
    db.update(TABLE_NAME, contentValues, "ID = ?",new String[] { id });
    return true;
  }

  public Integer deleteData (String id) {
    SQLiteDatabase db = this.getWritableDatabase();
    return db.delete(TABLE_NAME, "ID = ?",new String[] {id});
  }
}

MainActivity.java

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

  DatabaseHelper myDb;
  EditText editName,editSurname,editMarks ,editTextId;
  Button btnAddData;
  Button btnviewAll;
  Button btnDelete;

  Button btnviewUpdate;
  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);
    myDb = new DatabaseHelper(this);

    editName = (EditText)findViewById(R.id.editText_name);
    editSurname = (EditText)findViewById(R.id.editText_surname);
    editMarks = (EditText)findViewById(R.id.editText_Marks);
    editTextId = (EditText)findViewById(R.id.editText_id);
    btnAddData = (Button)findViewById(R.id.button_add);
    btnviewAll = (Button)findViewById(R.id.button_viewAll);
    btnviewUpdate= (Button)findViewById(R.id.button_update);
    btnDelete= (Button)findViewById(R.id.button_delete);
    AddData();
    viewAll();
    UpdateData();
    DeleteData();
  }
  public void DeleteData() {
    btnDelete.setOnClickListener(
        new View.OnClickListener() {
          @Override
          public void onClick(View v) {
            Integer deletedRows = myDb.deleteData(editTextId.getText().toString());
            if(deletedRows > 0)
              Toast.makeText(MainActivity.this,"Data Deleted",Toast.LENGTH_LONG).show();
            else
              Toast.makeText(MainActivity.this,"Data not Deleted",Toast.LENGTH_LONG).show();
          }
        }
    );
  }
  public void UpdateData() {
    btnviewUpdate.setOnClickListener(
        new View.OnClickListener() {
          @Override
          public void onClick(View v) {
            boolean isUpdate = myDb.updateData(editTextId.getText().toString(),
                editName.getText().toString(),
                editSurname.getText().toString(),editMarks.getText().toString());
            if(isUpdate == true)
              Toast.makeText(MainActivity.this,"Data Update",Toast.LENGTH_LONG).show();
            else
              Toast.makeText(MainActivity.this,"Data not Updated",Toast.LENGTH_LONG).show();
          }
        }
    );
  }
  public void AddData() {
    btnAddData.setOnClickListener(
        new View.OnClickListener() {
          @Override
          public void onClick(View v) {
            boolean isInserted = myDb.insertData(editName.getText().toString(),
                editSurname.getText().toString(),
                editMarks.getText().toString() );
            if(isInserted == true)
              Toast.makeText(MainActivity.this,"Data Inserted",Toast.LENGTH_LONG).show();
            else
              Toast.makeText(MainActivity.this,"Data not Inserted",Toast.LENGTH_LONG).show();
          }
        }
    );
  }

  public void viewAll() {
    btnviewAll.setOnClickListener(
        new View.OnClickListener() {
          @Override
          public void onClick(View v) {
            Cursor res = myDb.getAllData();
            if(res.getCount() == 0) {
              // show message
              showMessage("Error","Nothing found");
              return;
            }

            StringBuffer buffer = new StringBuffer();
            while (res.moveToNext()) {
              buffer.append("Id :"+ res.getString(0)+"\n");
              buffer.append("Name :"+ res.getString(1)+"\n");
              buffer.append("Surname :"+ res.getString(2)+"\n");
              buffer.append("Marks :"+ res.getString(3)+"\n\n");
            }

            // Show all data
            showMessage("Data",buffer.toString());
          }
        }
    );
  }
  public void showMessage(String title,String Message){
    AlertDialog.Builder builder = new AlertDialog.Builder(this);

    builder.setCancelable(true);
    builder.setTitle(title);
    builder.setMessage(Message);
    builder.show();
  }
}

aa

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.
Chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm liên quan đến lập trình và thiết kế website là niềm vui của mình. Nếu có câu hỏi hay thắc mắc làm thế nào để làm website bán hàng, giới thiệu công ty thì liên hệ mình nhé. SĐT 01632 434 165, Mình sẽ hỗ trợ hết sức có thể. Thân Ái và Quyết Thắng

Ý kiến của bạn

Fanpage Facebook
Danh mục
Lưu trữ
Bài giảng mới

Call Now