Giới Thiệu Làm sao để xây dựng một hệ thống 11 triệu người dùng truy cập trong ngày. Joel Williams, Kiến Trúc Sư Hệ Thống

" data-link="https://twitter.com/intent/tweet?text=Thi%E1%BA%BFt+k%E1%BA%BF+ki%E1%BA%BFn+tr%C3%BAc+h%E1%BB%87+th%E1%BB%91ng+11+tri%E1%BB%87u+ng%C6%B0%E1%BB%9Di+d%C3%B9ng+tr%C3%AAn+Amazon+AWS&url=http%3A%2F%2Fteachyourself.vn%2Fthiet-ke-kien-truc-thong-11-trieu-nguoi-dung-tren-amazon-aws.html&via=">">Tweet
31 Shares

Chi tiết