Phần CSS có 1 số chú ý sau : Thuộc tính display Thuộc tính position Các thuộc tính top,right,bottom,left Bài viết liên quan: SEO Onpage

" data-link="https://twitter.com/intent/tweet?text=X%C3%A2y+d%E1%BB%B1ng+menu+%C4%91a+c%E1%BA%A5p+%C4%91%C6%A1n+gi%E1%BA%A3n&url=http%3A%2F%2Fteachyourself.vn%2Fxay-dung-menu-da-cap-don-gian.html&via=">">Tweet
6 Shares

Chi tiết