Trong mô hình MVC  chúng ta đã tìm hiểu  Controller và View của  CodeIgniter, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu  sang thành phần thứ 3 đó chính là

" data-link="https://twitter.com/intent/tweet?text=B%C3%80I+4+%3A+Model+trong+CodeIgniter&url=http%3A%2F%2Fteachyourself.vn%2Fbai-4-model-trong-codeigniter.html&via=">">Tweet
3 Shares

Chi tiết