I- Cài đặt Package control  Package Control là một plugin hữu ích của Sublime Text cho phép bạn cài đặt và quản lý các package như

" data-link="https://twitter.com/intent/tweet?text=H%C6%B0%E1%BB%9Bng+d%E1%BA%ABn+s%E1%BB%AD+d%E1%BB%A5ng+Sublime+Text+3+%28+Ph%E1%BA%A7n+2+%29&url=http%3A%2F%2Fteachyourself.vn%2Fhuong-dan-su-dung-sublime-text-3-phan-2.html&via=">">Tweet
0 Shares

Chi tiết