I- Cài đặt Package control  Package Control là một plugin hữu ích của Sublime Text cho phép bạn cài đặt và quản lý các package như

Chi tiết