Unit 3: Một số nguyên tắc phát âm của Nguyên âm và Phụ âm (Phần 2) - Lập trình website thật dễ

Unit 3: Một số nguyên tắc phát âm của Nguyên âm và Phụ âm (Phần 2)

Bài trước cô đã chia sẻ về Quan hệ giữa chính tả và phát âm của một số nguyên âm thường gặp, hôm nay cô chia sẻ tiếp Cách phát âm của một số phụ âm trong tiếng Anh.

Do cách viết và cách phát âm các phụ âm trong tiếng Anh tương đồng hơn, nên chúng ta sẽ chỉ ôn  cách phát âm của một số chữ cái thuộc nhóm phụ âm mà các em thường gặp khó khăn.

1. Cách phát âm của chữ cái “c”

RulesExamples
“C” được phát âm là /k/ khi đứng trước các chữ cái “a”, “o”, “u”, “l” và “r”Carry, crowd, comedy, cat, score, cage, cake, camera, combat, curl, custom, class, clap, create
“C” được phát âm là /s/ khi đứng trước các chữ cái “e”, “i”, và “y”Cigarette, circle, center, certain, scenery, sincere
“C” được phát âm là /ʃ/ khi đứng trước các nhóm chữ “ia”, “ie”, “io” và “iu”Social, official, articifial, musician

Bài tập thực hành: Hãy chọn từ có phần được gạch dưới phát âm khác với những từ còn lại

Odd one out
1. A. century   B. canteen  C. continue    D. computer
2. A. cook       B. city          C. notice        D. intelligence
3. A. face        B. mice       C. rice            D. car
4. A. create    B.  case       C. grace        D. cruise
5. A. technician  B. physician    C. commercial  D. officer

Đáp án:
Câu 1, đáp án là A. century   /’sentʃuri/vì phần gạch dưới của từ này được phát âm là /s/còn phần gạch dưới của các từ còn lại được phát âm là /k/

Câu 2, đáp án là 2. A. cook/kuk/ vì phần gạch dưới của từ này được phát âm là /k/, còn phần gạch dưới của các từ còn lại được phát âm là /s/

Câu 3, đáp án là D. car /kɑ:/vì phần gạch dưới của từ này được phát âm là /k/, còn phần gạch dưới của các từ còn lại được phát âm là /s/

Câu 4 đáp án là C. grace        /greis/ vì phần gạch dưới của từ này được phát âm là /s/, còn phần gạch dưới của các từ còn lại được phát âm là /k/

Câu 5 đáp án là D. officer/’ɔfisə/vì phần gạch dưới của từ này được phát âm là /s/, còn phần gạch dưới của các từ còn lại được phát âm là /k/

2. Cách phát âm chữ cái“g”

RulesExamplesExceptions
“g” được phát âm là /ʤ/ khi đứng trước các chữ cái “e”, và “y” và trong nhóm chữ “ge” ở cuối từGem, germ, gentle,Forget, get,  gear
“g” thường được phát âm là /g/ khi đứng trước các chữ cái “a”, “o”, “r” và “u”good, google, god, go
“g” có khi được đọc là /ʤ/ , có khi được đọc là /g/ khi đứng trước chữ cái “i”.Girl, give, ginger, forgive
Cụm “ng” thường được đọc là /ɳ/Long, song, hang

Bài tập thực hành: Hãy chọn từ có phần được gạch dưới phát âm khác với những từ còn lại

Odd one out
1. A. gate     B. green       C. ground    D. Egypt
2. A. great    B. big           C. dog          D. intelligence
3. A. grace   B. manage     C. glove       D. August
4. A. drug     B.  engineer C. grey        D. grow

Đáp án:
Câu 1, đáp án là D. Egypt   /’iʤipt/vì phần gạch dưới của từ này được phát âm là /ʤ/còn phần gạch dưới của các từ còn lại được phát âm là /g/

Câu 2, đáp án là D. intelligence/in’telidʤəns/ vì phần gạch dưới của từ này được phát âm là /ʤ/, còn phần gạch dưới của các từ còn lại được phát âm là /g/

Câu 3, đáp án là B. manage     /’mæniʤ/vì phần gạch dưới của từ này được phát âm là /ʤ/, còn phần gạch dưới của các từ còn lại được phát âm là /g/

Câu 4 đáp án là B.  engineer /,endʤi’niə/vì phần gạch dưới của từ này được phát âm là /ʤ/, còn phần gạch dưới của các từ còn lại được phát âm là /g/

3. Trường hợp khi các phụ âm được viết ra, nhưng không được phát âm khi nói.

Một số phụ âm câm:

RulesExamples
“h” không được phát âm khi đứng đầu từ sau “g” , “r”, “ex”, trước “our” và khi đứng cuối một từ sau một nguyên âm hoặc phụ âmGhost,  exhaust, exhale, exhibition, oh, ah, hour, honest
“n” không được phát âm khi đứng sau “m” cuối một từAutumn, column, condemn
“b” không được phát âm khi đứng trước “t” hoặc sau “m”Climb, comb,  doubt, subtle, debt
“t” không được phát âm trong cụm chữ “-sten” và ”-stl” ở cuối từListen, fasten, castle, whistle
“k” không được phát âm khi đứng ở đầu từ và trước “n”Knee, know, knife, knit, knock

Bài tập thực hành: Hãy chọn từ có phần được gạch dưới phát âm khác với những từ còn lại

Odd one out
1. A. hour         B.  hand       C. hit          D. hide
2. A. column     B. known      C. phone    D. kind
3. A. bomb       B. thumb      C. lamb       D. blue
4. A. whistle     B. cat           C. ten          D. hat

Đáp án:
Câu 1, đáp án là A. hour         /’auə/vì phần gạch dưới của từ này không được phát âm còn phần gạch dưới của các từ còn lại được phát âm.

Câu 2, đáp án là A. column    /’kʌləm/ vì phần gạch dưới của từ này không được phát âm còn phần gạch dưới của các từ còn lại được phát âm.

Câu 3, đáp án là D. blue /blu:/ vì phần gạch dưới của từ này  được phát âm là /b/ còn phần gạch dưới của các từ còn lại không được phát âm.

Câu 4, đáp án là A. whistle     /’wisl/ vì phần gạch dưới của từ này không được phát âm còn phần gạch dưới của các từ còn lại được phát âm.

NGUỒN : INTERNET

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.
Chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm liên quan đến lập trình và thiết kế website là niềm vui của mình. Nếu có câu hỏi hay thắc mắc làm thế nào để làm website bán hàng, giới thiệu công ty thì liên hệ mình nhé. SĐT 01632 434 165, Mình sẽ hỗ trợ hết sức có thể. Thân Ái và Quyết Thắng

Ý kiến của bạn

Fanpage Facebook
Danh mục
Lưu trữ
Bài giảng mới

Call Now